Regulamin Hotelu

 1. Strona główna
 2. Regulamin Hotelu
Data
przyjazdu
Data
wyjazdu

Regulamin Hotelu

Regulamin

Regulamin Hotelu Szrenicowy Dwór

 

§ 1

Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na ternie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej jak również poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w hotelu. Przyjmuje się, iż dokonując rezerwacji, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji Hotelu.

 

§ 2

Doba Hotelowa

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa w pokojach trwa od godz. 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić najpóźniej do godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępnych pokoi.
 4. Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego serwowane jest codziennie w godz. 8:00 – 10:00 w tygodniu, oraz 08:00 – 10:30 w weekendy,
 5. W hotelu obowiązuje cisza nocna w godz. 23:00 – 7:00 dnia następnego,
 6. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nieuregulowania pełnej płatności za dotychczasowy pobyt oraz w przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

 

§ 3

Rezerwacja i meldunek

 1. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji Hotelu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość hotelowy nie ma prawa użyczać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił pełną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do godz. 22:00.
 4. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Hotelu lub Gości, szkody na osobie Gości, pracowników Hotelu oraz innych osób przebywających na jego terenie.
 5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę.

 

§ 4

Usługi

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
 • Warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
 • Bezpieczeństwo pobytu, w tym również bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
 • Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług w Hotelu,
 • Codzienne sprzątanie Hotelu, przy czym za sprzątanie pokoi hotelowych rozumie się wymianę pościeli po każdej trzeciej dobie, codzienną wymianę ręczników pozostawionych na podłodze łazienki, posłaniu łóżka i opróżnienie koszy na śmieci. Pozostawienie informacji o niemożności wejścia do pokoju dla personelu sprzątającego jest równoznaczne z odmową świadczenia takiego serwisu w danym dniu.
 • Wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa w pokoju hotelowym, a w jego obecności, tylko wtedy, gdy Gość wyrazi takie życzenie,
 • Sprawną pod względem technicznym obsługę, a w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte niezwłocznie lub będą wymagały wezwania zewnętrznych firm serwisowych, Hotel dołoży wszelkich starań, by w miarę możliwości zamienić pokój,
 1. Dodatkowo na życzenie Gości, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 • Udzielanie informacji związanych z pobytem,
 • Przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w skrzynkach depozytowych w Recepcji,
 • Przechowanie bagażu Gości,
 • Nieodpłatne udostępnianie narciarni wraz z wydaniem klucza przypisanego do szafki. Za zgubienie klucza, Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 50,00 zł,
 • Pomoc w zamawianiu zewnętrznych usług; transportowych, wynajmu sprzętu narciarskiego, innych,
 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie wszelkich zastrzeżeń do Recepcji, co pozwoli pracownikom na reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.

 

§ 5

Odpowiedzialność Gości

 1. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałych z jego winy lub winy osób go odwiedzających. Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. Hotel zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny zniszczeń w zależności od prac koniecznych do usunięcia szkody,
 2. W przypadku naruszenia Regulaminu, Hotel ma prawo odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do zastosowania się do żądań kierownictwa Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu,
 3. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do hotelu w razie nieuregulowania opłat za świadczone przez Hotel usługi.
 4. Dzieci do lat 12 powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie będą ponosić odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci. Dotyczy to również pokoju zabaw.
 5. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Hotelu:
 • Przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni palnej, białej, pneumatycznej, gazowej,
 • Materiałów wybuchowych oraz materiałów pirotechnicznych, w tym; fajerwerków, kul świecących i rac jak i wszelkich innych materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych,
 • Środków odurzających i psychotropowych i innych podobnie działających.

 

§ 6

Odpowiedzialność Hotelu

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję Hotelu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Hotel odpowiada z tytułu utraty pieniędzy, uszkodzenia kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeżeli te przedmioty będą oddane do przechowania do depozytu w Recepcji Hotelu,
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu Hotelu przedmiotów o dużej wartości, przekraczających możliwość przechowania w depozycie hotelowym,
 5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu mechanicznego, przedmiotów i sprzętu w nim pozostawionego. Jednocześnie za korzystanie z parkingu niestrzeżonego pobierana jest opłata w wysokości 10,00 zł/dobę.

 

§ 7

Zwrot rzeczy pozostawionych

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżających Gości w pokoju hotelowym będą odsyłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, Hotel zastrzega sobie prawo do przechowania pozostawionych przedmiotów na okres trzech miesięcy, a po upływie tego czasu przedmioty podlegać będą utylizacji. Ze względu na swoje właściwości, artykuły spożywcze będą przechowywane przez okres 24 godzin.

§ 8

Dodatkowe postanowienia

 1. Hotel akceptuje pobyt zwierząt domowych w pokoju hotelowym, za dodatkową opłatą 50,00 zł/pobyt. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do:
 • Zgłoszenia pobytu zwierzęcia najpóźniej w dniu zameldowania się w Hotelu,
 • Trzymania zwierzęcia na smyczy na terenie Hotelu, tak aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu Hotelu oraz do naprawy wszelkich szkód poczynionych przez zwierzę, jak i niezwłocznego usuwania wszelkich nieczystości przez nie pozostawionych.
 1. W hotelu, obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i zażywania substancji odurzających. Za złamanie zakazu, Gość Hotelu zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 500,00 zł. Zakaz dotyczy również balkonów przyległych do pokoi hotelowych.
 2. W częściach ogólnodostępnych Hotelu obowiązuje zakaz spożywania artkułów spożywczych oraz alkoholu niezakupionego w Hotelu.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe, zabrania się używania w pokojach hotelowych otwartego ognia pod każdą postacią oraz używania grzałek i innych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
 4. W przypadku stwierdzenia dezaktywacji czujki dymu poprzez jej zasłonięcie, rozłączenie lub w jakikolwiek sposób wpłynięcie na jej funkcjonalność, Gość zostanie obciążony karą w wysokości 500,00 zł.
 5. W przypadku nieuzasadnionego włączenia przycisku ROP (ręczny ostrzegacz pożarowy) osoba, która dokonała jego aktywacji zostanie obciążona karą w wysokości 1000,00 zł. Wysokość kary może być wyższa w zależności od przypadku zaangażowania dodatkowych służb, w tym straży pożarnej.

 

 

 

 

 

 

 

Oferty specjalne

Pakiety pobytowe i promocje

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera i bądź na bieżąco z naszymi promocjami.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij